Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke Onderbouwing - Pasmaat


Heeft u een MER (Milieu Effect Rapportage) of een m.e.r. beoordeling nodig? Pasmaat Advies heeft hier veel ervaring mee en kan dit geheel voor u verzorgen.

Wanneer is nu een MER verplicht? Of wanneer kan worden volstaan met een m.e.r. beoordeling of een passende beoordeling? mail naar [email protected] en vraag meer informatie of een offerte. Heeft u haast? Wij kunnen erg snel leveren! Hieronder vindt u algemene informatie van infomill. nl over de MER en m.e.r. beoordelingen.

  1. Bij toetsing aan het Besluit m.e.r. zijn er vier mogelijkheden:
a. Het plan of besluit is direct m.e.r.-plichtig.
b. Het plan of besluit bevat activiteiten uit kolom 1 van onderdeel D, en ligt boven de (indicatieve) drempelwaarden, zoals beschreven in kolom 2 'gevallen', van onderdeel D. Het besluit moet eerst worden beoordeeld om na te gaan of er sprake is van m.e.r.-plicht: het besluit is dan m.e.r.-beoordelingsplichtig. U vindt hier informatie over:

- Bestemmingsplan neemt bijzondere positie in

- Definitie bestemmingsplan

- Overzicht Plannen

- Plannen die niet m.e.r.-plichtig kunnen zijn

In kolom 3 van het Besluit m.e.r. zijn per activiteit de mogelijk m.e.r.-plichtige plannen opgenomen. Dit zijn plannen die mogelijk kaderstellend zijn voor een besluit zoals opgenomen in kolom 4.Bestemmingsplan neemt bijzondere positie in Het bestemmingsplan neemt een bijzondere positie in, want het kan namelijk tegelijkertijd opgenomen zijn in zowel kolom 3 als in kolom 4 van het Besluit m.e.r.. Of het bestemmingsplan in deze gevallen voldoet aan de definitie van het plan uit kolom 3 of kolom 4 is afhankelijk van de wijze waarop de activiteit in het bestemmingsplan wordt bestemd. Als voor de activiteit eerst één of meerdere uitwerkings- of wijzigingsplannen moeten worden vastgesteld dan is sprake van ‘kaderstellend voor' en voldoet het bestemmingsplan aan de definitie van het plan. Is de activiteit geheel of gedeeltelijk als eindbestemming opgenomen voldoet het aan de definitie van het besluit. geldt geen m.e.r.-beoordelingsplicht, maar direct een (plan-)m.e.r.-plicht.

c. Het plan of besluit bevat wel de activiteiten uit kolom 1, maar ligt beneden de drempelwaarden, zoals beschreven in kolom 2 'gevallen', van onderdeel D: er dient in overleg met de aanvrager van het bijbehorende plan of besluit beoordeeld te worden of er aanleiding is voor het uitvoeren van een m.e.r.-beoordeling (als sprake is van een besluit) of het direct uitvoeren van een m.e.r. (als sprake is van een plan). Deze keuze wordt uiteindelijk in het bijbehorende plan of besluit gemotiveerd.

d. De activiteit(en) of het betreffende plan en/of besluit wordt niet genoemd in het Besluit m.e.r.: er geldt geen m.e.r.-(beoordelings)plicht.

  1. Definitie bestemmingsplan. Onder de definitie van het bestemmingsplan in kolom 3 van het Besluit m.e.r. vallen ook de volgende instrumenten uit de Wro:

- Het inpassingsplan

- Het rijksbestemmingsplan

- De beheersverordening

- De aanwijzing c alleen voor zover deze een concrete locatie aanwijst waarvan niet kan worden afgeweken.

In artikel 7.3 Wm wordt een uitzondering gemaakt voor plannen die uitsluitend betrekking hebben op de landsverdediging of op een noodsituatie als bedoeld in de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden en plannen die betrekking hebben op de begroting of financiën van het Rijk, de provincie, de gemeente of een waterschap. Deze plannen vallen niet onder de m.e.r.-plicht. Deze plannen zijn dan ook niet opgenomen in kolom 3 van onderdeel C en D van de bijlage van het Besluit m.e.r.

2. In het geval van een plan: toetsing of het uitvoeren van een passende beoordeling in het kader van de                            

    Natuurbeschermingswet 1998 voor dit plan verplicht is vanwege de hierin opgenomen activiteit(en). In dat         

      geval is het  plan mogelijk m.e.r.-plichtig.

3. Toetsing aan de provinciale milieuverordening. Door Provinciale Staten kunnen hierin aanvullend op het Besluit m.e.r. activiteiten worden aangewezen die kunnen leiden tot m.e.r.-plicht.